โครงการ ฝายแม่สะป๊อก 2

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย ประโยชน์ที่ได้รับ  ราษฎร จำนวน 50 ครัวเรือน  น้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร 800 ไร่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve