โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ (ระบบส่งน้ำ)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ พื้นที่เกษตร 1,200 ไร่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve