โครงการ จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค บ้านห้วยจะค่าน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve