โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองปลาสะวาย

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองปลาสะวาย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สันทำนบกว้าง 6.00 เมตร ยาว 298.0 เมตร สู. 14.70 เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve