โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองสูน

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยหนองสูน

ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

 

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 6.00 เมตรยาว 284.0 เมตร

 

?

 

 

 

ที่มา: สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล: ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve