โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง

  ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน

 

 

ก่อสร้างฝายกว้าง 25.00 เมตรสูง 1.00 เมตร

 

 

 

ที่มา: สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล: ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve