โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหละ

สถานที่ตั้ง

ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยหละ

 บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 

 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 6.00 เมตรยาว 359.0 เมตรสูง 10.00 เมตร

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve