โครงการ อ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง

 ตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน

 

 

สร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 8.0 เมตรยาว 170.0 เมตรสู 36.00 เมตร

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve