โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำห้วยบง

 บ้านทาป่าสักตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน 

สร้างอ่างเก็บน้ำสันทำนบกว้าง 6.0 เมตรยาว 220.0 เมตรสู25.30 เมตร

 

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve