โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ทำนบดินกว้าง 6.0 เมตร ยาว 75.0 เมตร สูง 16.50 เมตร

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve