โครงการ ฝายห้วยรากไม้ใต้พร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve