โครงการ ฝายเก็บกักน้ำต้นน้ำห้วยปางตองแห่งที่ 1

สถานที่ตั้ง

ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve