โครงการ ฝายดอยห้วยโป่ง

สถานที่ตั้ง

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายหินก่อ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve