โครงการ ฝายน้ำลาง

สถานที่ตั้ง

ตำบล สบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve