โครงการ ฝายแม่จ๋า

สถานที่ตั้ง

ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายหินก่อ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve