โครงการ ฝายห้วยอื้น

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายหินก่อ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve