โครงการ ฝายท่าโป่งแดงพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านท่าโป่งแดง)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve