โครงการ พัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เจาะบ่อบาดาล 3 บ่อ และก่อสร้างระบบประปา

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve