โครงการ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสบขุ่น

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าคา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve