โครงการ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี๋ยง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve