โครงการ ศูนย์เรียนรู้และการพัฒนาสินทรัพย์ชุมชน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอนุรักษ์วิถีโรงเรียนและฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงน้ำ/ด้านโภชนาการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve