โครงการ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝายน้ำล้น น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve