โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เจาะบ่อน้ำบาดาล 2 บ่อ และก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุงคุภาพน้ำดื่ม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve