โครงการ จัดหาน้ำโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

พัฒนาแหล่งน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve