โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

ความเป็นมาและพระราชดำริ

 

                   เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการนี้ นายเจย  ไชยหาญ ราษฎรบ้านกอก ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ทำหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างฝายคลองธรรมชาติ และประตูระบายน้ำ โดยได้พระราชทานเรื่องดังกล่าวให้ สำนักงาน กปร. พิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ

 

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ
 

เมื่อปี ๒๕๒๐ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำอวนพร้อมระบบ แต่เนื่องจากในปัจจุบันฝายและระบบดังกล่าวมีสภาพชำรุด ตื้นเขิน ในปี ๒๕๔๙ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงตัวฝาย พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของคลองส่งน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตรของราษฎร
 

ประโยชน์
 

การดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เนื่องจากสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้ ๑,๐๗๕ ไร่ เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านทุ่งกลาง บ้านกอก บ้านทุ่งเฮ้า และบ้านทุ่งใหม่ รวม ๓๘๗ ครัวเรือน ๑,๐๕๓ คน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

 

แผนที่ เส้นทางคมนาคม

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์ .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve