โครงการ จัดหาน้ำภูฟ้าพัฒนา(อ่างเก็บน้ำห้วยสวกแห่งที่ 1,2)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

เรื่องเดิม

                    เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณา จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งสำหรับศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและราษฎรที่ทำกินอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการ
 

ผลการดำเนินงาน

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสวกแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ ประกอบด้วย ทำนบดินแห่งที่ ๑  ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สูง ๑๐ เมตร ความจุ ๓๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำชนิดท่อพร้อม Gate Valve โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๑๙ เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นยาว ๔๑ เมตร

ทำนบดินแห่งที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๘ เมตร สูง ๑๐ เมตร ความจุ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำชนิดท่อพร้อม Gate Valve โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเท ความยาวรวม ๙๕ เมตร

 

เมื่อการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถสำรองน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรของราษฎรครอบคลุมพื้นที่ ๑,๒๕๐ ไร่ นอกจากนั้นยังสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภคให้กับราษฎร จำนวน ๑๗๐ ครัวเรือน ๖๘๐ คน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

 

 

แผนที่ เส้นทางคมนาคม

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve