โครงการ โครงการจัดหาน้ำภูฟ้าพัฒนา(ปรับปรุงฝายห้วยแป้น)

สถานที่ตั้ง

ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

เรื่องเดิม                                              

                    เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้พระราชทานพระราชดำริ แก่นายประกิต  วงศ์ศรีวัฒนกุล หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ ๙  ให้โครงการชลประทานน่านพิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนระบบน้ำชลประทานเพื่อใช้ในพื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์    อาคารยุ้งฉาง  อาคารฝึกอบรมและอาคารที่พัก  ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี  ๒๕๔๗
 

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อแยกและถังพักน้ำขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ แห่ง รวมถึงดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำ  โดยใช้ท่อ PVC  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว    จากถังพักน้ำเข้าสู่พื้นที่ศูนย์สาธิตการเกษตรและอาคารโรงเรือน ความยาว ๕๐๐ เมตร

 

ประโยชน์

เมื่อโครงการฯดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้มีน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรภายในพื้นที่โครงการฯ จำนวน ๑,๒๕๐ ไร่ ส่งผลให้ราษฎร ๔  หมู่บ้าน ๑๗๐ ครัวเรือน ราษฎร ๖๘๐ คน มีน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภค – บริโภค  อย่างเพียงพอตลอดปี ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕% คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๔๘

 

 

แผนที่ เส้นทางคมนาคม

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve