โครงการ ฝายน้ำแงงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปัว อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

เรื่องเดิม

                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับโครงการฝายน้ำแงงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน           ของราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งนายสนิท จิตบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน           ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๕/๑๐๔๙๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕   
 

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณ ๔๐% โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน  ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ขนาดสันฝายสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมประตูระบายทราย จำนวน ๒ ช่อง และสะพานคนเดิน ๑ แห่ง ทั้งยัง  ก่อสร้างทางระบายน้ำปากคลอง  จำนวน ๑ แห่ง ก่อสร้างคลอง ส่งน้ำฝั่งขวา รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ แห่ง ก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน ๑๖ แห่ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลจากการดำเนินงานตามแผนจะทำให้สามารถสนับสนุนน้ำครอบคลุมพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่  ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้เพียงพอตลอดปีประกอบกับได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของราษฎรเกิดประโยชน์สูงสุด และคาดว่าราษฎรจะทำการเกษตรกรรมได้มากกว่าปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 

 

แผนที่ เส้นทางคมนามคม

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve