โครงการ ฝายบำรุงรักษาต้นน้ำป่ากลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศิลาเพชร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve