โครงการ สระเก็บน้ำบ้านป่ากลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ศิลาเพชร อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

สระเก็บน้ำ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve