โครงการ ฝายน้ำยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าแลวหลวง อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve