โครงการ ฝายห้วยมัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ฝาย

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve