โครงการ อ่างเก็บน้ำพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve