โครงการ ขุดลอกหนองแรด

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองแรด อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ขุดลอกหนองแรด

เรื่องเดิม

 

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรตำบลหนองแรดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง ตามที่นายปัด อุ่นนันท์ ราษฎรบ้านหนองแรดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานพระมหากรุณา

                                                                            

ผลการดำเนินงาน

 

                   ดำเนินการขุดลอกตะกอนหนองแรด ลึกประมาณ 2 เมตร เนื้อที่ 150 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2555 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

                   ราษฎรมีแหล่งน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ในฤดูฝน จำนวน 5,000 ไร่ และ  ในฤดูแล้ง 500 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร จำนวน 7 หมู่บ้าน 1,094 ครัวเรือน 4,201 คน

 


   สภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการขุดลอก

กิจกรรมกลุ่มผู้ใช้น้ำ

 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve