โครงการ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ท่าเรือ

สถานที่ตั้ง

ตำบล สันมะเค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ท่าเรือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553    เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสันมะเค็ด ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ราษฎรตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดพะเยา และคณะ ขอพระราชทานพระมหากรุณา

ผลการดำเนินงาน

                   ดำเนินการก่อสร้างแผงเหล็กสูบน้ำและระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำโดยท่อ PVC ยาว 3,925 เมตร รวมทั้งคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ยาว 920 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,700 ไร่ ส่งผลให้ราษฎร มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่องได้ตลอดปี 

 

ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 0.40 มิลลิเมตร  

ยาว  3,925 เมตร   

 

     

อาคารประกอบแนวท่อส่งน้ำ

                 

                                                                                    

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve