โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้าง  อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าสา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์ ตามที่นายนา จันทร์ตาวงศ์ กำนันตำบลป่าซาง ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

 ผลการดำเนินงาน

                   ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้นพร้อมอาคารประกอบแล้วเสร็จ ขนาดทำนบดินสูง 16 เมตร ยาว 193 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาดความจุ 164,800 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ราษฎร จำนวน 2 หมู่บ้าน ในตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รวม 311 ครัวเรือน 1,250 คน มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 500 ไร่ และในฤดูแล้ง 100 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

                                              ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

สมารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve