โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย

สถานที่ตั้ง

ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

                   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทองเป็นโครงการอันเนื่อง  มาจากพระราชดำริที่ดำเนินการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือขอให้ กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

                   ก่อสร้างฝายทดน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ สาย A และ B ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4  3 และ 2 นิ้ว ความยาวรวม 4,292 เมตร กระจายลงสู่ถังพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณหมู่บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในฤดูฝน 500 ไร่ ฤดูแล้ง 150 ไร่ และสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร จำนวน 197 ครัวเรือน 1,450 คน 

 

                                   ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve