โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ไม้ยา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ขนาดความจุ 147,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบ

เรื่องเดิม

 

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้าง  อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร ตามที่นายจันทร์ ต๊ะคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเดื่อ ตำบลไม้ผา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

                                                                            

ผลการดำเนินงาน

 

                   ก่อสร้างทำนบดินแล้วเสร็จ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 69 เมตร สูง 17 เมตร ขนาดความจุ 147,800 ลูกบาศก์เมตร โดยส่งน้ำลงลำน้ำเดิมแล้วใช้ระบบเหมืองฝายที่มีอยู่แล้วทดน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

                   สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบริเวณบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็ง ในฤดูฝน 840 ไร่ ฤดูแล้ง 300 ไร่ และสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร จำนวน 242 ครัวเรือน 743 คน

 

                                                 ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve