โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

สถานที่ตั้ง

ตำบล ทรายขาว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve