โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝายพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝาย

ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 2 หมู่บ้าน 441ครัวเรือน 1,750 คน และพื้นที่เพื่อทำการเกษตรในฤดูฝน จำนวน750 ไร่ ในฤดูแล้ง160ไร่ 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve