โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านหนองแรด

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองแรด อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ประตูระบายน้ำ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อทำการเกษตร จำนวน 7 หมู่บ้าน  5,000 ไร่ และช่วยบรรเทาปัญหาในฤดูฝน  

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve