โครงการ อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงามไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำตามที่นายบุญปั๋น กันทะเรือน ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณา
 

ผลการดำเนินงาน

          ขุดลอกแหล่งเก็บกักน้ำ และงานทำนบดิน จำนวน 3 แห่ง โดยการขุดลอกดินพร้อมเกลี่ยด้วยเครื่องจักร รวมทั้ง งานขุดเปิดหน้าดิน งานดินขุดร่องแกน และงานดินบดอัดด้วยเครื่องจักร

          ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ประกอบด้วย งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานหินก่อ งานดิน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร  พร้อม Gate Valve ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการฯ ทำให้ราษฎรบ้านห้วยประสิทธิ์ จำนวน 83 ครัวเรือน 303 คน มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี และสามารถสนับสนุนน้ำใช้เพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูสภาพป่าที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 

แผนที่ เส้นทางคมนาคม

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve