• โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยหาน

  จังหวัด เชียงราย

  ประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยคุ

  จังหวัด เชียงราย

  ประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านขุนห้วยไคร้/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคบ้านขุนห้วยไคร้

  จังหวัด เชียงราย

  ประปาภูเขา พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายแม่งาว

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ

  จังหวัด เชียงราย

  พัฒนาแหล่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าก้า

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยสละ

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยจ้อ

  จังหวัด เชียงราย

  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรรวมทั้งอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ตามที่นายอินทร จันทรส ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านบงใต้ (ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำห้วยป่างิ้ว)

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยบงใต้ (ฝายห้วยสีเสียดพร้อมระบบส่งน้ำ)

  จังหวัด เชียงราย

  ทำนบดิน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูง

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ประปาภูเขา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน

  จังหวัด เชียงราย

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลันไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าแดงงาม ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ตามที่นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังเคียน

  จังหวัด เชียงราย

  ระบบส่งน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านเล่าชีก๋วย

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำบ้านสันกูลา-บ้านแม่ปูนหลวง

  จังหวัด เชียงราย

 • โครงการ ฝายวังเคียน

  จังหวัด เชียงราย

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ...

  อ่านต่อ »

1 ...231232233234235236237238( 4,741 โครงการ )

curve