• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ (2) ขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ (2)

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำให้กับราษฎร ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ต่อม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำอ่างบ้านสานแว้

  จังหวัด มุกดาหาร

  เพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านโคกยาว ณ โรงเรียนบ้านโพนไฮ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคน และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขเรื่องปัญหาการขาดแค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่พร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด มุกดาหาร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่พร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายยุทธศักดิ์ อุปัญญ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ขอพระราชทานความช่วยเหลือ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยลำโมง

  จังหวัด มุกดาหาร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปุ่งและฝายน้ำล้นห้วยลำโมง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายพอน สลางสิงห์ ราษฎรบ้านคำบก หมู่ที่ 4 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยปุ่งพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านห้วยลำโมง ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.3/7209 ลงวันที่ 24 มีนา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยปุ่ง

  จังหวัด มุกดาหาร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปุ่งและฝายน้ำล้นห้วยลำโมง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายพอน สลางสิงห์ ราษฎรบ้านคำบก หมู่ที่ 4 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยปุ่งพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านห้วยลำโมง ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.3/7209 ลงวันที่ 24 มีนา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) แบบกึ่งถาวร

  จังหวัด มุกดาหาร

  จัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้การาษฎรที่ที่มีที่ดินทำกิน,ได้มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค จำนวน 40แห่ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) แบบกึ่งถาวร

  จังหวัด มุกดาหาร

  จัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้การาษฎรที่ที่มีที่ดินทำกิน,ได้มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค จำนวน 10แห่ง ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทา

  จังหวัด มุกดาหาร

  ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทา พร้อมระบบส่งน้ำในแปลงนา...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทา

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหอย

  จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาการส่งน้ำด้วยระบบท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

  จังหวัด มุกดาหาร

  อ่างเก็บน้ำห้วยพุงเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร มีระบบท่อส่งน้ำยาว 4.6 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรได้ 1,200 ไร่ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชัน ทำให้ไม่สามารถกระจายน้ำในแปลงเพาะปลูกได้ทั่วถึง จึงได้พิจารณาให้มีการพัฒนาที่ดิน โดยการปรับรูปแปลงนาและจัดทำระบบการกระจายน้ำเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด มุกดาหาร

  กักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยโสธร

  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดำเนินการจำนวน 257 คนที่สนใจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

  จังหวัด ยโสธร

  เป็นการจัดการเรียน การสอน ในพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ดีขึ้นไม่ให้เป็นโรคขาด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ มูลนิธิชัยพัฒนา (หนึ่งฟาร์มหนึ่งตำบล)

  จังหวัด ยโสธร

  การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแปลงสาธิตเกษตรแบบผสมผสานและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

  จังหวัด ยโสธร

  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมทั้งปรับปรุงทางระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากเดิมมีความจุ 797,500 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1,985,200 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา

  จังหวัด ยโสธร

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบคลองส่งน้ำ ความยาว 1,750 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ทำให้ราษฎรบ้านนาหลู่ บ้านหนองเทา และบ้านเหล่าตอง จำนวน 319 ครัวเรือน ประชากร 1,608 คน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค–บริโภค พร้อมกับส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 1,600 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ยโสธร

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก พร้อมระบบคลองส่งน้ำ ความยาว 4,720 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ทำให้ราษฎรบ้านปลาอีด มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก

  จังหวัด ยโสธร

  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก โดยการขุดลอกดินบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำปริมาตร 292,620 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งคันดินอ่างเก็บน้ำทำให้ราษฎรบ้านปลาอีด มีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...235( 4,685 โครงการ )

curve