• โครงการ ทดลองและวิจัยพันธุ์ไหมเพื่อผลิตไข่ไหมสำหรับทำพันธุ์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ศึกษา วิจัยพันธุ์ใหม่เพื่อผลิตไข่ไหมสำหรับทำพันธุ์...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ำในเขตชุมชนหนาแน่นชั้นในของกรุงเทพมหานคร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  เมื่อ พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริในฤดูฝนให้รักษาระดับน้ำในคลองโดยคำนึงถึงการป้องกันน้ำท่วมเป็นหลัก ส่วนฤดูแล้ง ต้องการควบคุมระดับน้ำและนำน้ำสะอาดจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาถ่ายเทน้ำเสีย โดยใช้หลักการไหลตามธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำทรงแนะให้เปิดประตูระบายน้ำเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงให้ไหลเข้าคลองหลัก ได้แก่ คลองบางเขน คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างคันกั้นน้ำด้านตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมทางหลวง กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านตะวันออกและด้านเหนือของ กรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นในโดยก่อสร้างคันกั้นน้ำเป็นคันดิน ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนที่ถนน พหลโยธิน เขตบางเขน มาตามแนวถนนสายไหม, หทัยราษฎร์, ร่มเกล้า และกิ่งแก้ว ลงสู่ทะเลที่จังหวัด สมุทรปราการ ความยาวประมาณ 72 กิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิง “คลองมหาชัย - คลองสนามชัย”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเกี่ยวกับแก้มลิง ความตอนหนึ่งว่า “ ...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือก แล้วเอาเข้าปากเคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม ลิงจะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อน แล้วจะนำมาเคี้ยวและกลืนกินเข้าไปภายหลัง ด้วยพฤติกรรมการนำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนกินนี้ จึงเป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำมาใช้ใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินและกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในหลายวโรกาสตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อาทิ “เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว โดยผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ” และในปี ๒๕๒๖ “เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงคลองธรรมช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ กำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในหลายวโรกาสตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อาทิ “เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว โดยผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ” และในปี ๒๕๒๖ “เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงคลองธรรมชาต...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใด ร่วมกับสำนักงาน กปร. และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมกัน จัดทำโครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำฯ โดยให้มีการศึกษา ตรวจวัดค่าระดับน้ำ ปริมาณน้ำและความเร็วน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง (real-time water level data) ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจรดปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงบางไทร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  จัดทำเป็นสวนไม้ดอกไม้หอมไทย รวบรวมพันธุ์ พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทองผาภูมิ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อกคี่

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน 2

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.เฮงเคลไทย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านทิไลป้า

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.สุนทรเวช

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด. สหธนาคารกรุงเทพ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...223( 4,452 โครงการ )

curve