• โครงการ ฝายห้วยปลวก 5

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยบง

  จังหวัด สกลนคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยบงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิเศษ คำโสภา อดีตกำนันตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลคำบ่อ ซึ่งกรมชลประทานได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่า สภาพพื้นที่บริเวณที่ราษฎรต้องการให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำไม่เหมาะสม เห็นสมควรช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างฝายห้วยบงพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ งานขุดลอกหนองทิดอิน

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองทิดอิน ทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสนับสนุนการทำการเกษตรและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด รวมถึงเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับทำประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของราษฎร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลนาฮี

  จังหวัด สกลนคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ ดลอกหนองทิดอิน ลำห้วยชุมเพ็ง ลำห้วยคำกั้ง และหนองผาย พร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายบุญเทอม คำมูล ราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านนากะทาด ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานความช่วยเหลือมาตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/13056 ลงวันที่ 5 กันยายน 2548...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทรายทอง ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทราย ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทาน พระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองกุง หมู่ ๓ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ ทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาแหล่งน้ำบ้านโคกแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สกลนคร

  เป็นการจัดหาน้ำให้ราษฎรในการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายลำห้วยบ่อแดง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาลำห้วยเดียกตอนล่าง (ขุดลอก-ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ)

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยวังกอไผ่

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาบึงสะพาน

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองน้ำบึงสะพานส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองหมาคาบปลา

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองสิมโซ่

  จังหวัด สกลนคร

  ขุดลอกหนองส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคำปลาขาว

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกุดเต่า

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโศก

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านคำประมง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนาผาง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านแพงตอนบน

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 (วางระบบส่งน้ำเพิ่มเติม)

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...230( 4,596 โครงการ )

curve