• โครงการ สะพานพระราม 8

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  โครงการ สะพานพระราม 8 หนึ่งในโครงการจตุรทิศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง เมื่อปี 2538 ณ บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้ธนาคารแห่งประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “โครงการสะพานพระราม 8” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8” ด้วยท...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กับบริเวณ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในการก่อสร้างกรุงเทพมหานครได้คำนึงถึงความกลมกลืนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสะพานมัฆวานรังสรรค์ และความสวยงาม โดยก่อสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานเดิมจำนวน 2 สะพาน ไม่ต้องย้ายน้ำพุ และให้มีระดับค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม กับถนนเทียมร่วมมิตร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนพระราม 9 โดยสร้างถนนเพื่อเป็นทางลัดด้านข้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยข้างกรมการผังเมือง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 3 ล้านบาท แก่กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา รองสมุหราชองครักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์มามอบให้แก่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536 เพื่อทำการก่อสร้างสะพานให้ประชาชนทั่วไปและข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ศาลอาญา กรมส่งเสริมการส่งออก และหน่วยงานอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงใช้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายผิวจราจรสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ...สะพานแห่งนี้คือมรดกที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ของชาวไทย ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น "โบราณสถานของชาติ" กรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับให้ระมัดระวังในเรื่องการอนุรักษ์รูปแบบประติมากรรมให้เหมือนเดิมด้วยมิใช่มุ่งแต่ขยายผิวการจราจรเพียงอย่างเดียว และได้พระราชทานแนวคิดใน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าบริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร หน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) บางส่วนให้ใช้เป็นผิวจราจรได้ และทรงให้เพิ่มช่องทางลงสะพานพระปิ่นเกล้าเป็น ๔ ช่องจราจร และช่องซ้ายสุดให้สร้างเป็นทางวนกลับสู่ถนนเจ้าฟ้า ลอดสะพานพระปิ่นเกล้าออกสู่สนามหลวงได้...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างถนนชุมชนบึงพระราม 9 เชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 ถนนประชาอุทิศ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างถนนและปรับปรุงชุมชนพระราม 9 (หน้าศูนย์แพทย์พัฒนา) เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนประชาอุทิศตามแนวซอยโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น กับซอยจำเนียรเสริม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ถนนรัชดาภิเษกทางแยกต่างระดับบนถนนรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระราชดำริ ให้สร้างโครงข่ายวงแหวนเตรียมไว้ ถนนรัชดาภิเษกมีความยาวทั้งสิ้น 45 กิโลเมตร ประกอบด้วยถนนสายเดิมที่มีอยู่หลายสายและถนนที่สร้างขึ้นมาใหม่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการประสานและทำงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่รับสนองพระบรมราชโองการด้านการแก้ไขปัญหาจราจรหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ และกรุงเทพมหานคร ได้ก่อสร้างและเชื่อมต่อเส้นทางทีละส่วนจนครบวงรอบ และเสร็จสมบูรณ์วันที่ 12 สิงหาคม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบไหลเวียนของน้ำในเขตชุมชนหนาแน่นชั้นในของกรุงเทพมหานคร

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  เมื่อ พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริในฤดูฝนให้รักษาระดับน้ำในคลองโดยคำนึงถึงการป้องกันน้ำท่วมเป็นหลัก ส่วนฤดูแล้ง ต้องการควบคุมระดับน้ำและนำน้ำสะอาดจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาถ่ายเทน้ำเสีย โดยใช้หลักการไหลตามธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำทรงแนะให้เปิดประตูระบายน้ำเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงให้ไหลเข้าคลองหลัก ได้แก่ คลองบางเขน คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างคันกั้นน้ำด้านตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมทางหลวง กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากทุ่งด้านตะวันออกและด้านเหนือของ กรุงเทพมหานคร เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นในโดยก่อสร้างคันกั้นน้ำเป็นคันดิน ตั้งแต่พื้นที่ตอนบนที่ถนน พหลโยธิน เขตบางเขน มาตามแนวถนนสายไหม, หทัยราษฎร์, ร่มเกล้า และกิ่งแก้ว ลงสู่ทะเลที่จังหวัด สมุทรปราการ ความยาวประมาณ 72 กิ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ แก้มลิง “คลองมหาชัย - คลองสนามชัย”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเกี่ยวกับแก้มลิง ความตอนหนึ่งว่า “ ...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือก แล้วเอาเข้าปากเคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้ม ลิงจะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไปไว้ที่แก้มก่อน แล้วจะนำมาเคี้ยวและกลืนกินเข้าไปภายหลัง ด้วยพฤติกรรมการนำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนกินนี้ จึงเป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำมาใช้ใ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ หาความสัมพันธ์ของระดับน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใด ร่วมกับสำนักงาน กปร. และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมกัน จัดทำโครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำฯ โดยให้มีการศึกษา ตรวจวัดค่าระดับน้ำ ปริมาณน้ำและความเร็วน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เวลาจริงอย่างต่อเนื่อง (real-time water level data) ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจรดปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงบางไทร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  จัดทำเป็นสวนไม้ดอกไม้หอมไทย รวบรวมพันธุ์ พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทองผาภูมิ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อกคี่

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน 2

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.เฮงเคลไทย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...223( 4,452 โครงการ )

curve