• โครงการ ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างประตูระบายน้ำมีน้ำสำหรับราษฎรใช้อุปโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยโคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างฝายคอนกรีต ขนาดสันฝายสูง 3.50 เมตร กว้าง 30.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบสะพาน แหล่งน้ำในอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่

  จังหวัด นครพนม

  ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการประมงสามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกแก่พื้นที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงหนองบึงในเขตลุ่มน้ำก่ำ

  จังหวัด นครพนม

  ขุดหนองบึง 14 แห่งมีน้ำอุปโภคบริโภค ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ประตูระบายน้ำ บ้านนาบัว/น้ำก่ำ

  จังหวัด นครพนม

  ประตูระบายชนิดทนน้ำขนาด 3 ช่อง6.00 X 5.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้นช่วยเหลือประชากร และเพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และพื้นที่เพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่นา 600 ไร่ พืชไร่ 200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านดงหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและทำนบดินสูง 7.20 ยาว 225 เมตร เพื่อเป็นการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ราษฎร ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร 750 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ จัดหาน้ำช่วยเหลือฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ขยายคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองเข้าสระเก็บน้ำในโครงการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายทดน้ำบ้านโพนดู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด นครพนม

  ก่อสร้างเขื่อนดินสูง 1.40 เมตร ยาว 35.60 เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยโท

  จังหวัด นครพนม

  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาด ความจุ 5.4 ล้าน ลูกยาศก์เมตร เพื่อเป็นที่อุปโภคบริโภคของราษฎร และพื้นที่เพาะปลุกแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้องปฏิบัติงานกลาง)

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างห้องปฎิบัติงานกลางเพื่อทำการศึกษาวิจัย รวมถึงการทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ทดลองปลูกพืชในในพื้นที่ดินเค็ม

  จังหวัด นครราชสีมา

  ทำการทดลองปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัว

  จังหวัด นครราชสีมา

  ทดลองเลี้ยงสุกรพันธุ์จินหัวและทำการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้กับราษฎรและส่งเสริมการส่งเสริมช่องทางธุรกิจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ สาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม (ก่อสร้างฝายทดน้ำ)

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างฝายทดน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกหนองสิม

  จังหวัด นครราชสีมา

  ขุดลอกคลองให้มีความจุมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านราษฏร์สามัคคี

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายปะคำ

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างฝายเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของราษฎรให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ 2

  จังหวัด นครราชสีมา

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้

  จังหวัด บึงกาฬ

  สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...238( 4,741 โครงการ )

curve