• โครงการ พัฒนาการส่งน้ำด้วยระบบท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ

  จังหวัด มุกดาหาร

  อ่างเก็บน้ำห้วยพุงเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร มีระบบท่อส่งน้ำยาว 4.6 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ การเกษตรได้ 1,200 ไร่ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชัน ทำให้ไม่สามารถกระจายน้ำในแปลงเพาะปลูกได้ทั่วถึง จึงได้พิจารณาให้มีการพัฒนาที่ดิน โดยการปรับรูปแปลงนาและจัดทำระบบการกระจายน้ำเ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

  จังหวัด มุกดาหาร

  กักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด ยโสธร

  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดำเนินการจำนวน 257 คนที่สนใจ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์

  จังหวัด ยโสธร

  เป็นการจัดการเรียน การสอน ในพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้ดีขึ้นไม่ให้เป็นโรคขาด...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ มูลนิธิชัยพัฒนา (หนึ่งฟาร์มหนึ่งตำบล)

  จังหวัด ยโสธร

  การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแปลงสาธิตเกษตรแบบผสมผสานและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

  จังหวัด ยโสธร

  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมทั้งปรับปรุงทางระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากเดิมมีความจุ 797,500 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1,985,200 ลูกบาศก์เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทา

  จังหวัด ยโสธร

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบคลองส่งน้ำ ความยาว 1,750 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ทำให้ราษฎรบ้านนาหลู่ บ้านหนองเทา และบ้านเหล่าตอง จำนวน 319 ครัวเรือน ประชากร 1,608 คน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค–บริโภค พร้อมกับส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร 1,600 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

  จังหวัด ยโสธร

  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก พร้อมระบบคลองส่งน้ำ ความยาว 4,720 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ทำให้ราษฎรบ้านปลาอีด มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก

  จังหวัด ยโสธร

  ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อแก โดยการขุดลอกดินบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำปริมาตร 292,620 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งปรับแต่งคันดินอ่างเก็บน้ำทำให้ราษฎรบ้านปลาอีด มีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร อย่างเพียงพอ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกุดชุม

  จังหวัด ยโสธร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลกุดชุมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา บริเวณภูหินปูน - ภูหมากพริก บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุม เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยหินลาดน้อย

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  ก่อสร้างฝายทดน้ำทำให้ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดทั้งปี...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (จัดหาแหล่งน้ำ)

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  ทำให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ได้ตลอดปี และใช้เป็นแหล่งเพาะแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนน้ำให้พื้นที่ปลูกหม่อนได้อย่างทั่วถึง...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งน้ำให้ราษฎรใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะ

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณบ้านโนนใหญ่ ซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรช่วยเหลือโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอัคคะให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น ขุดลอกลำห้ว...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขุดลอกบึงก้านตง

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ ขุดลอกบึงก้านตงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานโครงการขุดลอกบึงก้านตงเพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลสว่าง ให้มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/18027 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

  จังหวัด เลย

  สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดิน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ

  จังหวัด เลย

  สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังชมภู

  จังหวัด เลย

  สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน

  จังหวัด เลย

  สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด

  จังหวัด เลย

  สนับสนุนการศึกษาแก่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...235( 4,685 โครงการ )

curve