• โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทองผาภูมิ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.วัดสุธาสินี

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อกคี่

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน 2

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านต้นมะม่วง

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.เฮงเคลไทย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่น้ำน้อย

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.วิจิตรวิทยาคาร

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านทิไลป้า

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด.สุนทรเวช

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียน ตชด. สหธนาคารกรุงเทพ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าศูนย์ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ขยายเขตไฟฟ้า...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ตึกสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (ก่อสร้างตึกสมเด็จพระญาณสังวร)

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ก่อสร้างตึก...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ขยายผลโครงการพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

  จังหวัด กาญจนบุรี

  ส่งเสริมอาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ป้องกันตลิ่งแม่น้ำแควใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  สิ่งแวดล้อม...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด กาญจนบุรี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทับศิลาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายเรวุฒิ จูกุล กำนันตำบลช่องสะเดา และราษฎร หมู่ที่ 4,6 และ 7 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างทำนบเก็บกักน้ำบริเวณแหล่งต้นน้ำลำอีเลิ้ง เพื่อช่วยเหลือราษฎรรวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งประสบป...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลท่าเสาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปรับปรุงสระเก็บน้ำพุพง)

  จังหวัด กาญจนบุรี

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลท่าเสา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายเล็ก พระแท่น ราษฎรตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร รวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและสำหรับอุปโภค-บริโภค ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/10220 ลงวันที่ 15 ...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...223( 4,452 โครงการ )

curve