• โครงการ อ่างเก็บน้ำตาดโตน

  จังหวัด สกลนคร

  ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน

  จังหวัด สุรินทร์

  เป็นโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ชุมชนนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านรุน

  จังหวัด สุรินทร์

  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมทั้งให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุรินทร์

  เป็นโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ชุมชนนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านรุน

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตรว

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาตุม

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ 2

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านซำปะโต

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสลง

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด

  จังหวัด สุรินทร์

  เป็นแหล่งให้บริการด้านการพัฒนาอาชีพทุกสาขา ช่วยเหลือประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง โดยนำผลการพัฒนาที่เหมาะสมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ภาคอื่นมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมฝึกฝนการประกอบอาชีพทุกสาขาเป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพตามหลักวิชาการแผนใหม่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎร และเจ้าหน้าที่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาพื้นที่เกษตรผสมผสาน

  จังหวัด สุรินทร์

  เป็นจุดศึกษา ทดลอง และสาธิตให้ราษฎร ได้เห็นผลการพัฒนาการเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนางานด้านป่าไม้ท่าสว่าง

  จังหวัด สุรินทร์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้แก่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างดำเนินโครงการปลูกป่าชุมชน เผยแพร่พระราชดำริด้านป่าไม้ และฟื้นฟูป่าชุมชน โดยกรมป่าไม้ร่วมสนับสนุนดำเนินการ ตามที่ นายธนยศ ญาณวิเศษกุล ราษฎรตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 143351 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ตั้งอยู่ที...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้

  จังหวัด สุรินทร์

  จัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยยาง

  จังหวัด สุรินทร์

  ช่วยราษฎรในเขต 5 หมู่บ้าน 1,226 ครัวเรือน 6,567 คน สามารถทำการเพาะปลูกได้ในฤดูฝนและแล้ง ตลอดจนมีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์และทำการประมง ได้ตลอดทั้งปี ทั้งช่วยให้พื้นที่การเกษตรของราษฎร จำนวน 11,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านนาบอน

  จังหวัด หนองคาย

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและบำรุงรักษา สร้างอาคารบ้านพัก ที่ทำการศาลาทรงงาน ดำเนินการขยายพันธุกรรมพืช ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตพันธุกรรมพืช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  จังหวัด หนองคาย

  ส่งเสริมการจัดทำแปลงเกษตร แปลงผลิตพืชผัก ไม้ผล เมล็ดถั่วแห้งและเห็ด ให้คำแนะนำสนับสนุนวิชาการ...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว

  จังหวัด หนองคาย

  จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมทั้งเพื่อป้องกันอุทกภัยอันอาจเกิดจากน้ำในลำห้วยทอนไหลบ่าล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ไร่นาในช่วงฤดูฝน พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 3 หมู่บ้าน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำผาจ้ำน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 113 เมตร สูง 2.50 เมตร และท่อระบายน้ำปากคลอง จำนวน 1 แห่ง และขุดลอกผาจ้ำน้ำ ขนาดกว้าง 288.00 เมตร ยาว 556.00 เมตร ลึก 5.50 เมตร พร้อมทำนบดิน หลังคันกว้าง 6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร สูง 5.50 เมตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ ฝายห้วยพะเนียง

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรบ้านนากุดผึ้งและหมู่บ้านใกล้เคียงของ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 หมู่บ้าน 525 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการประมาณ 2,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...228( 4,541 โครงการ )

curve