• โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยคำ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านกกแต้

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำคำหอม

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยผีปอบ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยขวาง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหีบ

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 950 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแบ่ง

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด

  จังหวัด สกลนคร

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ราษฎรได้มีน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 4,000 ไร่...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว

  จังหวัด สกลนคร

  ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อ่างเก็บน้ำตาดโตน

  จังหวัด สกลนคร

  ราษฎรและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับน้ำในการเพาะปลูก และใช้ในการอุปโภคบริโภค...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน

  จังหวัด สุรินทร์

  เป็นโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ชุมชนนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชบ้านรุน

  จังหวัด สุรินทร์

  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมทั้งให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  จังหวัด สุรินทร์

  เป็นโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ชุมชนนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ชุมชน...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านรุน

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตรว

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาตุม

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ 2

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านซำปะโต

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

 • โครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสลง

  จังหวัด สุรินทร์

  ให้การศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร...

  อ่านต่อ »

1 ...144145146147148149150151152...228( 4,551 โครงการ )

curve