องค์ความรู้เรื่อง "จัดหาน้ำช่วยเหลือนิคมลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์"

รายละเอียดองค์ความรู้

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือนิคมลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

 

             เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๐ พลเอก เทียนชัย จั่นมุกดา อดีตรองสมุหราชองครักษ์ ได้อันเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แจ้งแก่กรมชลประทาน  ให้ตรวจสอบสภาพปัญหาข้อขัดข้องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  ๓ สถานี ซึ่งเสียหายไม่สามารถใช้งานได้

               เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐ พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูและบูรณะสถานีสูบน้ำดังกล่าว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

               เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ มีพระราชดำริกับ เลขาธิการ กปร. และอธิบดีกรมชลประทาน ณ วังไกลกังวล หัวหิน เกี่ยวกับโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ – อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ สรุปความว่า

               ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็กราคาถูก ๆ เช่นเดียวกับฝายของชาวเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ ความสูงประมาณ ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ในลำห้วยต่าง ๆ ในเขตนิคมฯ ลำปาว โดยเร่งด่วน และจากฝาย
ต่าง ๆ ให้ต่อท่อส่งน้ำไปลงบ่อพักน้ำขนาดเล็ก ประมาณ ๒.๐๐ × ๒.๐๐ เมตร ที่อยู่บนสันเนินเป็นระยะ ๆ ไป โดยมีประตู ปิด – เปิด น้ำไม่ให้ล้นบ่อพัก เพื่อบ่อพักน้ำจะได้มีราคาไม่แพง จากบ่อพักน้ำต่าง ๆ นี้ กระจายน้ำออกไปรอบ ๆ บ่อ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ (ไม่ใช่เพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์) ในฤดูฝนจะใช้น้ำที่ไหลลงมาตามลำห้วยหน้าฝาย
ส่งเข้าบ่อพักต่าง ๆ ดังกล่าว ส่วนในฤดูแล้งไม่มีน้ำฝน ให้สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาวขึ้นมาหน้าฝายเป็นช่วง ๆ ช่วงละประมาณ ๒๐ เมตร ตามระดับความสูงของพื้นที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ท่อที่ต้องมีความแข็งแรงมาก ๆ ท่อที่ใช้ควรพิจารณาจัดหามาในรูปของธนาคารท่อ โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้อุปถัมภ์ ส่วนระบบสูบน้ำที่สูบจากอ่างเก็บน้ำลำปาวส่งขึ้นไปตามท่อไปลงบ่อพักเป็นช่วง ๆ และจากบ่อพักกระจายน้ำไปตามบ่อจ่ายน้ำในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้น ในพื้นที่
ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ดำเนินการในโอกาสต่อไป เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก

              หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ ดังนี้

             ๑. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติและที่ก่อสร้างไว้เดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายครอบคลุมพื้นที่ของนิคมฯ

             ๒. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ จากอ่างเก็บน้ำลำปาว ๓ สถานี และอ่างพักน้ำเพื่อสูบน้ำเป็นทอด ๆ

             ๓. ขุดสระเก็บน้ำในไร่นาลักษณะโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน ๑๐๐ สระ

             อนึ่ง เขื่อนลำปาว ตั้งอยู่ที่ ตำบลลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเขื่อนดินยาว ๗,๘๐๐ เมตร  สูง ๓๓ เมตร ความจุ ๑,๙๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๕๐๖ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๑๑ พื้นที่ส่งน้ำ ๓๑๔,๓๐๐ ไร่

 


                                                                                                               กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                               ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๔

 

curve