"องค์ความรู้จากโครงการดอนขุนห้วย "

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้จากโครงการดอนขุนห้วย

          โครงการดอนขุนห้วย หรือ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี และเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดินไว้พร้อมกับโครงการหุบกะพงและมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ขาดแคลนที่ดินทำกิน โดยพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์คล้ายกับโครงการหุบกะพง ซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ ในพื้นที่สาธารณะและรกร้างว่างเปล่า พื้นที่โครงการรวม ๓,๙๙๐ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ คือ

  • ดอนขุนห้วย ๑ พื้นที่ ๒,๕๘๑ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  • ดอนขุนห้วย ๒ พื้นที่ ๑,๔๐๙ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ และ ๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

       โดยจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ คัดเลือกราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เข้ามาอยู่อาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักวิชาการแผนใหม่ ปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นแหล่งอาหารชุมชน มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด มีสมาชิก ๒๒๔ คน ดำเนินกิจการในรูปของสินเชื่อเงินฝาก จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มปลูกหม่อนไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแปรรูปสับปะรด กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มแปรรูปขนุน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มกระดาษสาจากใบสับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการ ได้แก่ การขยายพันธุ์หญ้าแฝก ส่งเสริมการปลูกสับปะรด เลี้ยงสุกร ทำการเกษตรผสมผสานและเลี้ยงปลา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามโครงการศิลปาชีพ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

         จากผลการพัฒนา มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาขยายผล ดังนี้

  1. รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านสหกรณ์
  2. การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก
  3. การแปรรูปสมุนไพรและแปรรูปอาหาร
  4. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  5. การเกษตรแบบผสมผสาน

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
         ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒

curve