ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 20 กันยายน 2554

พระราชดำริ

ควรพิจารณาเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรของโรงเรียน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยอาจใช้พื้นที่ว่างบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน หรือภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สถานที่

โรงเรียนบ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง

curve