ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2554

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากคลองชะอวด-แพรกเมือง ลงคลองธรรมชาติในบริเวณโครงการ ทดแทนเครื่องสูบน้ำคราวที่ติดตั้งอยู่เดิม เพื่อสนับสนุนพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ

สถานที่

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร

curve