ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม 2554

พระราชดำริ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด ซึ่งแปรรูปพริกผลิตเป็นเครื่องแกง ควรติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิต

สถานที่

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร

curve