ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 14 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานก่อสร้างอาคารระบายน้ำลงคลองมูโนฝั่งซ้าย ที่บ้านโคกกูแว ตามที่อธิบดีกรมชลประทานกราบบังคมทูลรายงาน ท่อลอดที่ดำเนินการแก้ไขหาน้ำท่วม ให้ประสานเร่งรัดกรมทางหลวงดำเนินการ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง ให้พิจารณาในลักษณะเรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องก่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ นำของที่มีอยู่แล้วมาแสดง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การสีข้าวของโรงสีข้าวพิกุลทองนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้มีการผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพไว้กินในหมู่บ้านก่อน เหลือจึงขายในพื้นที่ใกล้ ๆ เพื่อจะได้ประหยัดค่าขนส่ง

สถานที่

โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ

curve